تبلیغات
بیل گیتس بزرگ رو به تولید روغن شترمرغ آورد.

گیتس که علاقه فراوانیبه روغن شترمرغ دارد

گفت امیدوار است که بتواند برای کمک به

محرومین در سراسر دنیا روغن شترمرغ تولید کند

و در اختیار مردم تهیدست بگذارد.او روغن شترمرغ

را معجونی می داند که همه ی مردم جهان به

از فقیر و ثروتمند به آن نیاز دارند.او مصرف روغن

شترمرغ را مانند مصرف روزانه شیر را برای همه

ضروری می داند واعتقاد دارد هیچ فقیری نباید

به خاطر مشکل اقتصادی از روغن شترمرغ محروم

باشد و خیلی دوست دارد "روغن شترمرغ" بیشتری

را تولید کند.او در حال حاضر حدود یک میلیون شترمرغ

دارد که می تواند از آنها روغن شترمرغ تولید کند

.او امیدوار است روزی فرا رسد که تاهمه ی مردم دنیا

روغن شترمرغ داشته باشند تا حداقا پوستشان آسیب نبیند

این مطلب در google translate ترجمه شده ودر facebook صدها like  گرفته است

Bill Gates took a giant ostrich oil production.

Gates, who is Fravanybh ostrich oil

He hopes to help

Deprived around the world to produce ostrich oil

And they affect poor people., He Ostrich oil

The mixture understands that all people of the world

The poor and the rich need it. Added oil

As a ostriches daily milk intake for all

No belief is necessary that the poor should not

Due to the economic problems of deprived ostrich oil

There is so much more ostrich oil

Produce., He is now about a million birds

That can be produced from ostrich oil

., He hopes that cometh into the world Tahmh

Ostrich oil to have damaged skin Hdaqa